Algemene voorwaarden

Stichting House of Urban Arts is gevestigd aan de Zwartewaalstraat 28, 3081 HZ te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 55982409. 

DOELSTELLING: Lid zijn bij House of Urban Arts houdt in dat je bereid bent met een professionele houding je te houden aan bepaalde regels en overeenstemmingen. Om onderdeel van House of Urban Arts te zijn en het voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteert House of Urban Arts de volgende Algemene Voorwaarden: 

Artikel 1: Organisatiestructuur 

 1. De staf bestaat uit artistieke leiding en zakelijke leiding.
 2. De artistieke leiding houdt zich bezig met inhoudelijke zaken betreffende voorstellingen, optredens en choreografieën.
 3. De zakelijke leiding houdt zich bezig met de structuur van de gehele organisatie betreffende financiële, organisatorische en productionele zaken. 


Artikel 2: Overeenkomst 

 1. De overeenkomst met House of Urban Arts kan op elk gewenst moment ingaan en de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het geheel ingevulde personalia-formulier en het machtigingsformulier zijn onderdeel van deze overeenkomst en hier kunnen rechten en plichten aan worden ontleend.
 3. De overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en voorzien van datum en plaats.
 4. Indien de artiest jonger dan achttien jaar is, dient een ouder/verzorger voor akkoord te tekenen en onder vermelding van naam.
 5. De overeenkomst dient vóór de door House of Urban Arts aangegeven datum per post ingeleverd te zijn. 


Artikel 3: Borg 

 1. House of Urban Arts lidmaatschap is verbonden aan een eenmalige borg (ongeacht deelname aan meerdere companies) bestaande uit een vaststaand bedrag, dat bij aanvang van het jaar eenmalig wordt geïncasseerd, gelijktijdig met de contributie.
 2. Indien er geen sprake is van voortijdige opzegging, vindt restitutie van de borg plaats, na voltooiing van het gehele seizoen. Er is sprake van voortijdige opzegging tot 1 juni.
 3. Bij opzegging wordt de borg verrekend met de lopende opzegtermijn. 


Artikel 4: Contributie en betalingsvoorwaarden 

 1. Iedere artiest is verplicht contributie te betalen.
 2. Contributie dient middels de ingevulde machtiging te worden voldaan via automatische incasso. Het machtigingsformulier is onderdeel van de overeenkomst.
 3. House of Urban Arts behoudt zich het recht voor elk jaar de tarieven te herzien en te wijzigen.
 4. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op de aangegane overeenkomst.
 5. Indien de contributie niet en/of niet op tijd is voldaan zal, na in kennisstelling hiervan aan de artiest, een boete worden gerekend van 10% van de maandelijkse contributie, voor de desbetreffende maand en elke opeenvolgende maand dat er geen contributie is betaald. De artiest krijgt na de in kennisstelling één week de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. 
 1. Bij een betalingsachterstand van drie maanden of meer, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven.
 2. House of Urban Arts is gerechtigd om bij een betalingsachterstand van zes maanden de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 3. Indien de contributie niet en/of niet op tijd is voldaan, kan de artiest worden uitgesloten van de training, totdat het bedrag betaald is. Deze beslissing ligt bij de organisatie.
 4. Alle ontvangen bedragen worden door House of Urban Arts verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
 5. De contributie dient voor de eerste van de maand te worden geïncasseerd. De contributie wordt betaald vanaf september tot en met augustus van het desbetreffende jaar. 


Artikel 5: Aanwezigheids- en afmeldingsprocedure 

 1. De artiest dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de training op de locatie aanwezig te zijn.
 2. Indien de artiest te laat is kan aan deze de toegang tot de training worden ontzegd. Deze beslissing ligt bij de organisatie.
 3. Indien de artiest meer dan twee maal te laat is kan deze worden uitgesloten van het eerstvolgende optreden of de eerstvolgende wedstrijd. Deze beslissing ligt bij de organisatie.
 4. De artiest kan zich afmelden voor een training. Dit dient hij/zij minstens twee weken van tevoren te melden aan de organisatie per mail (indirah@houseofurbanarts.com).
 5. In uitzonderlijke gevallen, bij afwezigheid binnen de twee weken voor een optreden/wedstrijd, wordt er door het betreffende team overlegd. De organisatie neemt beslissing in overleg met het team.
 6. De termijnen onder 4 en 5 kunnen worden verkort, indien de reden van afzegging/afmelding een onvoorzieneomstandigheid betreft.
 7. De organisatie bepaalt, na overleg met de artiest de geldigheid van de reden onder 4 en 5.
 8. Indien de artiest zich niet op de juiste wijze heeft afgemeld, kan aan deze de toegang tot de training worden ontzegd. Deze beslissing ligt bij de organisatie.
 9. Indien de artiest meer dan tweemaal afwezig is geweest kan deze worden geschorst van de training en/of worden uitgesloten van het eerstvolgende optreden of de eerstvolgende wedstrijd. Deze beslissing ligt bij de organisatie.
 10. Niet verschijnen op een training zonder enig bericht kan direct tot schorsing leiden.
 11. Indien twee of meer leden zich afmelden voor een training, gaat de desbetreffende training niet door. Het team wordt hiervan op de hoogte gebracht door de organisatie.
 12. De organisatie kan een training afzeggen. Dit dient minstens 24 uur van tevoren aan het team te worden aangekondigd via e-mail of sms, onder vermelding van de reden van de afzegging.
 13. Bij acute ziekte, trauma of overmacht kan door beide partijen de training te allen tijde worden opgezegd. 


Artikel 6: Verplichte lessen, trainingen en lescriteria 

 1. Elk artiest dient wekelijks deel te nemen aan één klassieke les, verzorgd door House of Urban Arts, met uitzondering van degenen die een dansopleiding volgen.
 2. De artiest wordt zelf verantwoordelijk geacht bij de training de benodigde spullen bij zich te hebben, zoals danskleding en –schoenen (eventueel kniebeschermers) en pen en papier.
 3. De artiest dient te allen tijde bij de training aanwezig te zijn. Bij ziekte of blessure van de artiest wordt er door deze aan de kant gekeken. Bij zeer gegronde reden kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt.
 4. De artiest dient zich bij iedere training voor 100% in te zetten. Indien dit niet mogelijk is, dient dit uiterlijk één uur voor de training aan de organisatie te worden doorgegeven door middel van een sms of een telefoontje, onder vermelding van de reden.
 5. De artiest dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de training op de locatie aanwezig te zijn (zie art. 6).
 6. De training dient volledig te worden geattendeerd, rekening houdende met een uitloop van maximaal dertig minuten. Dit wordt voor de training aangegeven door de organisatie. De artiest is hieromtrent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van ouders of verzorgers etc.
 7. Bij extra trainingen, na overleg met het team, wordt een ieder geacht aanwezig te zijn. Extra trainingen mogen maximaal vier dagen in de week plaatsvinden.
 8. De dag en het tijdstip van de training kan door de organisatie gewijzigd worden.
 9. Tijdens de training zijn toeschouwers niet toegestaan. In overleg met de organisatie kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt.
 10. Tijdens de training is kauwgum verboden.
 11. Tijdens de training is het niet toegestaan sieraden te dragen.
 12. Tijdens de training dienen mobiele telefoons uitgeschakeld te worden of niet hoorbaar te zijn. Bij het hoorbaar afgaan van een mobiele telefoon wordt door de eigenaar hiervan één euro in de hiervoor bestemde pot gedaan. Deze gelden komen toe aan eventuele activiteiten met het team of alle teams.
 13. Eventuele complicaties worden na de training opgelost. Bij een escalatie of afwezigheid van de coach of assistent, wordt door de teamcaptain de coach of assistent op de hoogte gebracht.
 14. Bij blessures die meer dan twee weken aanhouden dient dit door een arts of fysiotherapeut te worden bekeken. Indien de artiest zich niet aan deze regels houdt, wordt hij/zij uitgesloten van de training totdat er een diagnose is gesteld door een arts of fysiotherapeut. 


Artikel 7: Huisregels 

 1. De artiesten en de organisatie dienen altijd eerlijk tegen elkaar en tegen andere artiesten te zijn.
 2. De artiest kan feedback geven aan andere artiesten. Deze feedback dient altijd concreet, positief en in de ik-vorm geformuleerd te worden.
 3. De artiest dient feedback op een positieve manier te incasseren.
 4. De organisatie kan feedback geven aan de artiest en aan het team. Deze feedback dient altijd concreet en positief geformuleerd te worden.
 5. Roddelen is niet toegestaan.
 6. Slechte prestaties op school, onderlinge conflicten en/of het niet nakomen van afspraken kunnen leiden tot schorsing van alle trainingen. Na overleg zal worden bepaald of en wanneer de training zal worden hervat. Dit zal, bij artiesten onder de achttien jaar, in overleg met de ouders plaatsvinden.
 7. Eventuele complicaties worden na de training door de desbetreffende artiesten opgelost (eventueel onder begeleiding van de organisatie). Bij een escalatie kunnen de betrokken artiesten als gevolg hiervan worden uitgesloten van de eerstvolgende training.
 8. Daten of relaties beginnen binnen House of Urban Arts worden niet op prijs gesteld en kunnen consequenties met zich meebrengen, tenzij de relatie al bestond voordat er sprake was van lidmaatschap.
 9. Communicatie met de organisatie gaat uitsluitend via de mail of sms. 


Artikel 8: Optredens, wedstrijden en opdrachten. 

 1. De organisatie kan beslissen tot deelname van companies aan optredens en/of wedstrijden.
 2. De organisatie dient dit minstens één maand van tevoren aan de company aan te kondigen via e-mail of sms, onder vermelding van de datum, tijd en locatie van het optreden of de wedstrijd.
 3. De termijn onder 2 kan worden verkort, indien de organisatie tot deelname aan het optreden of de wedstrijd heeft beslist, binnen één maand voor de datum waarop het optreden of de wedstrijd plaats vindt.
 4. De artiest wordt geacht aan het optreden en/of de wedstrijd deel te nemen. Indien dit niet mogelijk is, dient dit direct, dan wel binnen een week na de aankondiging aan de organisatie te worden doorgegeven, onder vermelding van de reden.
 5. De organisatie voorziet de artiesten van kleding (en eventueel schoenen) voor optredens en wedstrijden.
 6. Deelname aan wedstrijden en/of optredens waar inschrijfgeld of andere gelden betaald dienen te worden, worden gedekt door het maandelijkse contributiebedrag.
 7. Reiskosten worden op de dag van de wedstrijden en/of optredens onderling verdeeld en aan de chauffeur van de auto betaald.
 8. Pasjes van wedstrijden zijn eigendom van House of Urban Arts en zullen derhalve door de organisatie in bewaring worden gehouden.
 9. Aan wedstrijden, commercials en battles mag in overleg met de organisatie worden deelgenomen. Hieraan zullen nooit meer dan twee HUA-leden tegelijk deelnemen.
 10. Als er een optreden verzorgd moet worden, moet de organisatie hiervan op de hoogte worden gesteld en toestemming verlenen. De organisatie bepaalt de prijs die wordt gehanteerd. Gratis optredens worden niet gedaan mits dit van tevoren uitvoerig met de organisatie is besproken.
 11. Externe opdrachten verschillen per opdrachtgever. De opdrachtgever geeft aan wat de wens is en de organisatie neemt op basis van aanwezigheid en motivatie de beslissing welke artiest(en) de opdracht uitvoeren. 


Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud, selecties en declaraties 

 1. Iedere artiest krijgt kleding om in te dansen voor een optreden en/of wedstrijd. Hier dient uitermate netjes mee om te worden gegaan. Alle kleding, accessoires, schoenen ed. blijven eigendom van House of Urban Arts.
 2. Zelf aanschaffen van kleding, accessoires, schoenen ed. kan, mits in overleg met de organisatie, worden vergoed. Voor declaratie van de aanschafwaarde moet de originele bon bij de organisatie worden ingeleverd.
 3. Alle choreografieën en shows die tijdens een training zijn aangeleerd zijn gerechtelijk in het bezit van de betreffende choreograaf. Deze choreografieën mogen alleen in overleg of in opdracht van de betreffende choreograaf en de staf-directrice worden gedanst.
 4. De staf-directrice is de eindverantwoordelijke van alle choreografieën.
 5. De organisatie maakt elk jaar opnieuw selecties voor optredens of shows.
 6. De organisatie bepaalt wie er in een selectie komt. Deze keuze wordt bepaald aan de hand van een auditie, aanwezigheid en motivatie.
 7. Te allen tijde is de staf-directrice eindverantwoordelijke voor het nemen van belangrijke beslissingen. 


Artikel 10: Copyright 

 1. Opnames en foto’s van choreografieën die gedurende de trainingen zijn genomen, mogen niet aan derden getoond worden, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor verleend wordt door de choreograaf.
 2. De House of Urban Arts Youtube site is alleen voor artiesten toegankelijk die lid zijn van House of Urban Arts. De inloggegevens kunnen bij de organisatie worden opgevraagd en zijn uitsluitend voor eigen gebruik.
 3. Het zelf plaatsen van House of Urban Arts opnames of House of Urban Arts bevattende beelden en choreografieën op Youtube of soortgelijke webpagina’s is niet toegestaan.
 4. De overeenkomsten en hiergenoemde Algemene Voorwaarden, opgesteld door House of Urban Arts, zijn gerechtelijk in het bezit van House of Urban Arts en mogen niet getoond worden aan derden. Kopiëren of verveelvoudigen hiervan is te allen tijde niet toegestaan, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor verleend wordt door de organisatie.
 5. Bij het overtreden van dit copyright wordt een boete van 1000 euro opgelegd. 


Artikel 11: Risico en aansprakelijkheid 

 1. Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 2. House of Urban Arts en de overige stafleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de artiest en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 3. House of Urban Arts en de overige stafleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de artiesten/of derden.
 4. De artiest is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van House of Urban Arts, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.
 5. Alle buiten House of Urban Arts gevoerde activiteiten zijn toegestaan, mits er geen schade aan House of Urban Arts als organisatie wordt toegebracht. 


Artikel 12: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met House of Urban Arts aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de artiest en House of Urban Arts, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar House of Urban Arts is gevestigd.
 3. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de artiest de Algemene Voorwaarden en de huisregels van House of Urban Arts te kennen en te accepteren.
 4. House of Urban Arts is gerechtigd de huisregels en Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor iedere nieuwe artiest. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen voor de huidige artiesten per september van het aankomende jaar ingaan. 


Artikel 13: Opzegging of beëindiging overeenkomst 

 1. Elk jaar worden er audities en intakes gehouden voor elke company. Deze zijn verplicht voor alle House of Urban Arts leden, met uitzondering van de staf.
 2. De artiest kan de overeenkomst, door middel van het aan te vragen opzegformulier bij de organisatie, tussentijds beëindigen, met een opzegtermijn van twee maanden (zie ook artikel 3).
 3. De opzegtermijn gaat van start per de eerste van de maand. Het opzegformulier dient vóór deze tijd bij de organisatie binnen te zijn.
 4. Bij overtreding van artikel 6,7 en 10 kan de organisatie de overeenkomst met de artiest per direct verbreken en wordt de borg niet gerestitueerd.
 5. Bij opzegging, conform artikel 3.2, wordt de borg verrekend met de lopende opzegtermijn. 

House of Urban Arts behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de bovenstaande regels, huisregels en/of of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, de overeenkomst te beëindigen, zonder restitutie van contributiegeld en borg. 

House of Urban Arts respecteert de privacy van alle artiesten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Voor vragen omtrent de Algemene Voorwaarden kunt u mailen naar: info@HouseofUrbanArts.com

House of Urban Arts